[penviroment]

Miljö och kvalitet

Att leda och sköta en organisation framgångsrikt och miljösmart kräver ett effektivt och systematiskt arbetssätt. För att åstadkomma det har vi ett kvalitetssystem som är utformat för att ständigt förbättra verksamheten genom att beakta behoven hos våra intressenter samtidigt som vi ständigt arbetar för att minska vår inverkan på miljön. Följande huvudprinciper används i arbetet med vårt kvalitets- och miljöledningssystem:

– Omfattningen hos ledningssystemen ska motsvara verksamhetens vilja att utvecklas, bolagets storlek och marknadens krav. Vi arbetar för att alla medarbetare ska förstå miljökonsekvensen av företagets och sitt eget handlande, och för att alltid ha möjligheten att ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

– Ledningssystemen ska inte bara täcka ISO 9001 respektive ISO 14001:s krav, minst lika viktigt är att underlagen finns lättillgängliga, kan användas och förstås i organisationen på ett effektivt sätt. Ledningssystemet säkerställer att kraven på verksamheten uppnås. Det gäller såväl kundens krav, interna samt samhällskrav, i form av policyer, mål och lagar.

Mericon är ISO-certifierade enligt miljöledningssystem ISO 14001:2015 och ISO-certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015.